Sungaz 30gr Đông Nam Dược Trường Sơn (tupe)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/811c897d413948d192913479911a7727
SP003038
38.000 đ
tupe
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm