Viên xông hương tràm Nature (vỉ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2f0bb2b98b754104846d8315ede5c0a0
8936067760101
15.000 đ
vỉ
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm