Atipolar 2mg An Thiên (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/01b9dc96a2714befa67b1c3cd2ff061b.png
SP2756482
Liên hệ
ống

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm