Atisalbu 2mg/5ml An Thiên (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/817096ded6924899993788e6d1ecc1eb.jpg
SP2756319
Liên hệ
hộp

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm