Cebastin 10 mg Công ty 3/2 (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/fa88f0bebc574d6dbcc7ef3da34053e6.jpg
SP2756633
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm