Cebastin 10 mg Công ty 3/2 (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/fa88f0bebc574d6dbcc7ef3da34053e6.jpg
SP2756633
4.600 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm