Điều Trị Viêm Trợt Thực Quản Do Trào Ngược. Điều Trị Dài Hạn Cho Bệnh Nhân Viêm Thực Quản Đã Chữa Lành Để Ngăn Ngừa Tái Phát.

Giá liên hệ

Mepilori 40mg (viên)