Dobenzic 3mg Domesco (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/1837a3bb35eb4eb4a73f9293454721f1.jpg
SP2756314
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm