Metformin 850mg Boston (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/c1649ff8e4fb4995bd914dc49865196c.png
SP2756396
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm