Ziber FTpharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/94275fea24764af18adb85edf534247c
SP2756298
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm