ZYLORIC 300mg (Vỉ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/63a71c8c84184deea2b0e3a845f83d28
SP001080
78.400 đ
Vỉ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm